އީ-ސަރވިސަސް

އީ-ސަރވިސަސް


ފަހެލި

ފަހެލި ޕޯޓަލް އަކީ މެމްބަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޯޓަލްއެކެވެ. ފަހެލި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެއެވެ. އަދި ބޭންކް އޮފް މޮލްޑިވްސްގެ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ މިންވަރު ބަލައިލެވޭނެއެވެ.
  1. ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް "ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން" އަށް ފިތާލުން.
  2. އައި.ޑީ ކާޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު، ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ފުރިހަމަކުރުން.
  3. 3އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ އަޕްލޯޑު ކުރުމަށްފަހު "ހުށަހަޅާ" އަށް ފިތާލުމުން ރަޖިސްޓަރވުމަށް ހުށަހެޅޭނެ.
  4. އެކައުންޓް ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު، އެކްޓިވޭޓްވިކަމުގެ މެސެޖެއް ލިބޭނެ. މި މެސެޖް ލިބުމުން ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ވެވޭނެ.
  5. ލޮގިންވުމަށް އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި ފޯން ނަންބަރު ޖެހުމުން އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑެއް ލިބޭނެ، އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑް
  6. ލޮގިންވުމަށް އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި ފޯން ނަންބަރު ޖެހުމުން އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑެއް ލިބޭނެ، އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑް ޖެހުމުން ފަހެލި ޕޯޓަލްއަށް ވަދެވޭނެ.
  7. ފަހެލި ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިންވުމަށްފަހު އެދޭ ޚިދުމަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ.
  8. 7ހުށަހެޅި ފޯމް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެދުނު ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނުކަން އެންގޭނެ.
  9. އެދުނު ޚިދުމަތަށް ރިޖިސްޓްރީވުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ.

ނޯޓް: ޙައްޖު ކިއު ލިސްޓަށް އަރާނީ މި ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ޙައްޖުގެ ޖުމްލަ އަގު ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޙައްޖުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %75 އަށްވާ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.